ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไปอำเภอไทรน้อย

๑.๑. ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอไทรน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็น     ระยะทาง 29.01 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้(ภาพที่ 1)

– ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอบางบัวทอง

– ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)

อำเภอไทรน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 7 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 68 หมู่บ้าน(ตารางที่ 1,ภาพที่ 1,2)

ตารางที่ 1 เขตการปกครองและจำนวนหมู่บ้าน

ลำดับที่   ตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1 ไทรน้อย        11
2 ราษฎร์นิยม       8
3 หนองเพรางาย     12
4 ไทรใหญ่     11
5 ขุนศรี       8
6 คลองขวาง     10
7 ทวีวัฒนา       8
รวม    68

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอไทรน้อยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร

๑.๔. เส้นทางคมนาคม

ถนนสายหลักจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดข้างเคียง คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสายสำคัญของอำเภอไทรน้อยจึงมักจะเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดนนทบุรีด้วย ได้แก่(ภาพที่ 5)

– ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)

– ถนนปทุมธานี-บางเลน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346)

– ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3215)

 – ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย (ทางหลวงชนบท นบ.1013)

 – ถนนฤชุพันธุ์ (ทางหลวงชนบท นบ.3003)

๑.๖. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินของอำเภอไทรน้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรรมประมาณ 128,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของพื้นที่อำเภอ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,147 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.06 พื้นที่แหล่งน้ำ 5,284 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.41 และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นาร้าง สวนร้าง ทุ่งหญ้า 3,719 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.40  (ตารางที่ 7, ภาพที่ 4)

ตารางที่ 7  แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่(ไร่) ร้อยละ
พื้นที่เกษตรกรรม 128,819.00 83.12
   – นาข้าว    115,732.00   74.68
   – พืชผัก       4,791.00     3.09
   – ไม้ผล       6,017.00     3.88
   – ไม้ดอกไม้ประดับ       1,936.00     1.25
   – สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          343.00     0.22
พื้นที่แหล่งน้ำ    5,284.00   3.41
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   17,147.00 11.06
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นาร้าง/สวนร้าง/ทุ่งหญ้า    3,719.00   2.40
รวม 154,969.00 100.00

1.8. ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

อำเภอไทรน้อย พบว่า มีเกษตรกรทั้งสิ้น 4,037 ครัวเรือน ซึ่งมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ของอำเภอไทรน้อย มีจำนวน 70,642 ไร่ รองลงมาคือ พืชผัก 1,171 ไร่ ไม้ผล 1,070 ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 548 ไร่(ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ข้อมูลการเกษตรกรที่สำคัญของอำเภอไทรน้อย

ตำบล ครัวเรือน

เกษตร

ข้าว(ไร่) ไม้ผล-ไม้ยืนต้น(ไร่) พืชผัก(ไร่) ไม้ดอก-ไม้ประดับ(ไร่)
1.ตำบลขุนศรี 480 8,417 209 185 131
2.ตำบลคลองขวาง 471 8,706 23 98 49
3.ตำบลทวีวัฒนา 798 10,987 297 432 198
4.ตำบลไทรน้อย 471 6,351 219 234 24
5.ตำบลไทรใหญ่ 747 15,941 87 34 19
6.ตำบลราษฎร์นิยม 507 10,377 150 59
7.ตำบลหนองเพรางาย 553 9,863 85 129 127
รวม 4,037 70,642 1,070 1,171 548

ที่มา:สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย

1.9  เขตพื้นที่ความเหมาสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(Zoning)

เมื่อจำแนกเป็นรายตำบล พบว่า มีพื้นที่ที่มีชั้นความไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว(N) อยู่ในตำบล   ไทรน้อย 236.72 ไร่ และตำบลคลองขวาง 53.37 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพื้นที่ทั้งหมด(ตารางที่ 11 )

ตารางที่ 11  แสดงเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อำเภอไทรน้อย

ตำบล เนื้อที่(ไร่) พื้นที่ศักยภาพ(ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งน้ำ
S1 S2 S3 N U W
1.ต.ขุนศรี 14,056 12,310 1,364 382
2.ต.คลองขวาง 14,887 12,754 10 1,574 549
3.ต.ทวีวัฒนา 14,719 13,428 951 340
4.ต.ไทรน้อย 13,530 10,244 162 2821 303
5.ต.ไทรใหญ่ 22,848 19,617 2,970 261
6.ต.ราษฎร์นิยม 18,015 15,085 2,396 534
7.ต.หนองเพรางาย 18,206 16,374 1,350 482
ผลรวมทั้งหมด 116,261 99,812 172 13,426 2,851

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557