บุคลากร

นายนรินทร์ อินทวงศ์
เกษตรอำเภอไทรน้อย

นางสาวสมเนตร จันทวิชชประภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,
ตำบลไทรน้อย

นางสาววิไล แป้นแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบงาน อารักขาพืช, ตำบลหนองเพรางาย

นายเอกรินทร์ อินปาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบงาน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต,
ตำบลไทรใหญ่, ตำบลราษฎร์นิยม

นายวชิระ รัศมีธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา

นางอุทัยวรรณ พุ่มประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจินตนา บุญชอบ
เจ้าพนักงานธุรการ