แนะนำสำนักงาน

1391766_1385616791676591_524865243_n

วิสัยทัศน์
“การผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน ชำนาญวิสาหกิจ เป็นมิตรแท้เกษตรกร”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่มีความปลอดภัย
2. พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าพร้อมบริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ปลอดภัย สนับสนุนการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งบนฐานความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ทำงานเป็นทีม
4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในภาคการเกษตร
บทบาทหน้าที่
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาการเกษตรแก่เกษตรกร
3. ให้คำแนะนำด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกร
4. ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ที่มีภูมิลำเนา และพื้นที่การเกษตรอยู่ในเขตอำเภอไทรน้อย
5. ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
6. ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และประสานงานให้ความช่วยเหลือ
7. ดำเนินการขึ้นทะเบียนวิสากิจชุมชนของกลุ่มที่อยู่ในเขตอำเภอไทรน้อย
8. ดำเนินการขึ้นทะเบียน GAP พืช และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแก่เกษตรกรผู้สนใจ
9. ดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ แจกเอกสารด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร
10. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย