ข้อมูลทั่วไป

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมอยู่เขตการปกครองของอำเภอบางบัวทอง เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนนั้นยังไม่สะดวก สามารถเดินทางได้เฉพาะทางน้ำ โดยใช้คลองพระพิมลราช ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นคลองขนาดเล็กในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดคลองทำให้การติดต่อราชการไม่สะดวก ประกอบกับทางราชการพิจารณาเห็นว่าอำเภอบางบัวทองมีพื้นที่กว้างไม่สามารถดูแลราษฎรได้ทั่วถึง จึงได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแยกตำบล 4 ตำบล คือ ตำบลไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยมและตำบลหนองเพรางาย ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอไทรน้อย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ปี พ.ศ.2523 ได้มีการแบ่งแยกตำบลไทรน้อยตั้งขึ้นเป็นตำบลทวีวัฒนา ทำให้อำเภอไทรน้อยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล มาจนถึงปัจจุบัน

mapsainoi-724x1024

ลักษณะที่ตั้ง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี 28 กิโลเมตร และมีพื้นที่ของอำเภอไทรน้อยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 186.017 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำคลองผ่านหลายสาย การใช้ประโยชนในพื้นที่จึงมุ่งเน้นในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนได้แปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรร

การปกครอง

อำเภอไทรน้อยแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 รวมทั้งสิ้น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน คือ

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน
1.ตำบลขุนศรี 8
2.ตำบลไทรน้อย 11
3.ตำบลไทรใหญ่ 11
4.ตำบลราษฎร์นิยม 8
5.ตำบลหนองเพรางาย 12
6.ตำบลคลองขวาง 10
7.ตำบลทวีวัฒนา 8
รวม 68

พื้นที่ทางการเกษตร

ตำบล ครัวเรือนเกษตร ข้าว(ไร่) ไม้ผล-ไม้ยืนต้น(ไร่) พืชผัก(ไร่) ไม้ดอก-ไม้ประดับ(ไร่)
1.ตำบลขุนศรี 480 8,417 209 185 131
2.ตำบลไทรน้อย 471 6,351 219 234 24
3.ตำบลไทรใหญ่ 747 15,941 87 34 19
4.ตำบลราษฎร์นิยม 507 10,377 150 59
5.ตำบลหนองเพรางาย 553 9,863 85 129 127
6.ตำบลคลองขวาง 471 8,706 23 98 49
7.ตำบลทวีวัฒนา 798 10,987 297 432 198
รวม 4,037 70,642 1,070 1,171 548