14 มีนาคม 2560

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินอำเภอ  บางใหญ่  และเจ้าหน้าที่จากฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือเข้าร่วมจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้   และชี้แจงสถานการณ์น้ำ เป้าหมายเกษตรกรผู้นำ 40 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม. 7 ต.ขุนศรี  อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี

รูปภาพใหม่ (38) รูปภาพใหม่ (39)