7 มีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม  2560 นายนรินทร์ อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็น Smart Group   โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร  (Smart Group)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย ณ  ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (34) รูปภาพใหม่ (35)