27 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย นายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลไทรใหญ่ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2560  พร้อมวาดแปลงหมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่เกษตรกรเป้าหมาย 70 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (21) รูปภาพใหม่ (22)