21 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่่ 21 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย นางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เป้ามายกลุ่ม   ยุวเกษตรกร 3 กลุ่มจังหวัดนนทบุรี  ดดยอำเภอไทรน้อย คือ  กลุ่มยุวเกษตรกรตัวน้อยวัดคลองเจ้า จำนวน 5 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

 

รูปภาพใหม่ (19) รูปภาพใหม่ (20)