15 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย  นายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายวชิระ  รัศมีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก  หลักสูตร เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เป้าหมายเกษตรกร   24 ราย  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาหมอน หมู่ที่ 3 ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

 

รูปภาพใหม่ (17) รูปภาพใหม่ (18)