9 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรกรรม.ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการทำทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง การทำบัญชีฟาร์ม และการตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้  เกษตรกรเป้าหมาย 9 ราย ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่      อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (15) รูปภาพใหม่ (16)