8 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่่ 8 กุมภาพันธ์  2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมาย นายเอกรินทร์ อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ครั้งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินนทบุรีร่วมเป็นวิทยากร เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย ณ  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.3 ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (13) รูปภาพใหม่ (14)