1 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนรินทร์ อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย  นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับตำบลร่วมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรจำนวน       3 ราย  ที่ทำการเพาะปลูกตมชนิดที่แจ้ง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ในพื้นที่   ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (11) รูปภาพใหม่ (12)