24 มกราคม 2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมายนางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ ยักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตร หลักสูตร การทำขนมลูกชุม และการทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนเพื่พัฒนาและฝึกทักษะอาชีพให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เป้าหมายกลุ่มยุวเกษตรจำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนวัดคลองเจ้า ตำบลทวีวัฒนา  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพใหม่ (9) รูปภาพใหม่ (10)