สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินของอำเภอไทรน้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรรมประมาณ 128,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของพื้นที่อำเภอ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,147 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.06 พื้นที่แหล่งน้ำ 5,284 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.41 และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นาร้าง สวนร้าง ทุ่งหญ้า 3,719 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.40  ในจำนวนพื้นที่เกษตรกรรม 128,819 ไร่ พบว่า เป็นพื้นที่นาข้าว 115,732 ไร่ รองลงมาคือ   ไม้ผล 6,017 ไร่ พืชผัก 4,791 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 1,936 ไร่ และที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 343 ไร่(ตารางที่ 8, ภาพที่ 4)

ตารางที่ 8  แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่(ไร่) ร้อยละ
พื้นที่เกษตรกรรม 128,819.00 83.12
   – นาข้าว    115,732.00   74.68
   – พืชผัก       4,791.00     3.09
   – ไม้ผล       6,017.00     3.88
   – ไม้ดอกไม้ประดับ       1,936.00     1.25
   – สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          343.00     0.22
พื้นที่แหล่งน้ำ    5,284.00   3.41
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   17,147.00 11.06
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ นาร้าง/สวนร้าง/ทุ่งหญ้า    3,719.00   2.40
รวม 154,969.00 100.00

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *