27 ตุลาคม 2559

นายนรินทร์  อินทวงศ์เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลไทรใหญ่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการรับสมัครเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการ  และซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่ผู้นำชุมชนตำบลไทรใหญ่โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและการลดต้นทุน กิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตตามกระบวนการจัดการคุณภาพ GAP ผู้นำเป้าหมาย 11 ราย ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไทรใหญ่ม. 11 ตำบลไทรใหญ่อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี