โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย และนายเอกรินทร์ อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ วิสาหกิจชุมชนคลองนาหมอน ม.8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย โดยมีนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมชี้แจง โครงการและมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร