การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562

เกษตรกรรายใหม่
ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ “ที่ตั้งแปลงปลูก เท่านั้น”
หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน
1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.หลักฐานแสดงสิทธิ การถือครองที่ดิน/สัญญาเช่า

เกษตรกรรายเดิม
สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่
-สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
-แอปพลิเคชัน FARMBOOK

หลักเกณฑ์
เกษตรกรแจ้ง ข้อมูล 15 วันหลังปลูก
-พืช/พันธุ์
-วันปลูก
-วันปลูก
-วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว

-รายได้/หนี้สิน
-เครื่องจักรกลการเกษตร
-แหล่งน้ำ
-ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน