อบรมและทดสอบ เรื่อการใช้วัตถุอันตราย

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายให้
นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมและทดสอบเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราคอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส) ตามมาตรการการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวรัสมิ์ณิศา พันธวงศ์ เจ้าหน้าที่อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และนางสาววิไล แป้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 33 ราย ณ ศาลาประชาชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี