12 มกราคม 2561

วันที่  11 มกราคม 2561
นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรจำนวน 40 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี