การปลูกพืชหมุนเวียน

แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนพืชหลังนา

 

  1. เรื่อง การปลูกพืชหมุนเวียน
  2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวลำไย คงคารัตน์

     วัน เดือน  ปีเกิด  13 พฤศจิกายน 2504

     ที่อยู่  25 หมู่ที่ 8 ตำบลขุนศรี  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

  1. ความเป็นมา

เคยเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพทำนา แต่เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ  และต้นทุนการผลิตก็สูงชึ้น แมลงศัตรูพืชระบาด ลงทุนทำนาไปก็ไม่ได้กำไร  บางครั้งยังประสบปัญหาขาดทุน  เลยปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นสวนผัก และปลูกพืชผักหมุนเวียนสลับกันไป  โดยอิงจากราคาตลาดและสภาพแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

ปัจจุบันปลูกแตงกวา ในพื้นที่ 4 ไร่  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

การปลูก 

  1. เตรียมยกร่องกว้างประมาณ 4-5 เมตร ความยาวตามพื้นที่
  2. ใช้ดินรองก้นหลุมผสมกับปุ๋ยคอกรองก้นหลุม หยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้ หลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด
  3. ประมาณ 12 วันใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  หลังจากนั้นทุก 7 วันจะใส่ปุ๋ย 16-0-0 อีกสองครั้ง จนกว่าจนอายุครบ 30 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
  4. เก็บผลผลิตประมาณ 40 วันก็รื้อปลูกใหม่ ซึ่งจะปลูกสลับกันไปเรื่อยๆ หรืออาจจะดูความต้องการของตลาด

          การตลาด  ส่งขายตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นที่เป็นองค์ความรู้หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การปลูกผักแต่ละชนิดจะใช้น้ำที่สูบเข้ามาขังไว้ตามร่อง และใช้เรือลากในการรดน้ำ รดน้ำเช้าเย็น ซึ่งการใช้น้ำในสวนผักจะใช้น้ำปริมาณน้อยกว่าการทำนา

ประเด็นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จ

การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาเป็นสวนผักทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวันจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้องเก็บและส่งขายทุกวัน สามารคำนวณต้นทุนการผลิตได้ เพราะเมื่อดูจากสถานการณ์ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ก็จะไม่มีการลงทุนเพิ่ม ทำให้ลดความเสี่ยงกับการขาดทุน และผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าการทำนา

ผลการดำเนินกิจกรรมและผลตอบแทนจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

          จากการปรับเปลี่ยนการทำ มาเพาะปลูกผักหมุนเวียน  ปรากฏว่ามีรายได้เข้ามาทุกวัน วันละ 1,000-1,200 บาท สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30-40 วัน รวมรายได้ประมาณ 40,000 – 50,000 บาท  แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนทางอ้อมที่ได้รับ คือ การได้ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงบำรุงดินด้วย

ที่มา องค์ความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย  โทร  02-5971373