การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

 1. เรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
 2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวญาณิศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

     วัน เดือน ปีเกิด  10 กุมภาพันธ์ 2522

     ที่อยู่  40 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

     โทรศัพท์ 088-0913571

 1. ความเป็นมา

เมื่อประมาณ  20 ปีก่อนเคยปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  และเริ่มประสบปัญหาก็ต้องปรับเปลี่ยนพืช         ก็เปลี่ยนมาเป็นทำนา และ ณ ปัจจุบันราคาข้าวตกต่ำ และปัญหาเรื่องน้ำน้อยจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงมีความคิดใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนพืชอื่น ก็มานั่งหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ว่าจะปลูกอะไรดี แล้วก็มาเจอข้อมูลการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และหาข้อมูลตลาดที่ขายหน่อไม้ฝรั่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพราะในใจคิดว่าจะปลูกอะไรก็ต้องศึกษาเรื่องตลาดด้วย  ก็เริ่มสนใจและติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยขอซื้อเมล็ดพันธ์มาปลูกในพื้นที่  เมื่อได้ตลาด ได้พันธ์ บวกกับที่เคยมีความรู้เรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยบ้างแล้ว จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นหน่อไม้ฝรั่ง  โดยเริ่มจากปลูกในพื้นที่ตัวเองก่อน จำนวน 5 ไร่

 1. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ

องค์ความรู้ที่ได้จากการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนั้น ส่วนใหญ่จากใช้วิธีหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และใช้วิธีการลองผิดลองถูก ค่อยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับวิธีการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง และสิ่งที่ภูมิใจที่สุด คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเริ่มต้นด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งทุกวันนี้

 1. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้

5.1 การผลิต 

 1. เตรียมยกร่องกว้างประมาณ 4-5 เมตร ความยาวแล้วพื้นที่
 2. นำเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งแช่น้ำยาเร่งรากทิ้งไว้ 1 คืน หรือ 12 ชั่วโมง หยอดเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งในถุงเพาะชำ ถุงละ 5-10 เมล็ด ประมาณ 2 เดือน จึงนำลงปลูกในร่องที่เตรียมไว้ ร่องละประมาณ 4-5 แถว วางระบบน้ำสปริงเกอร์ โดยจะให้น้ำวันละ 2 ครั้งเช้า เย็น
 3. ปลูกในร่องประมาณ 4 เดือน จึงสามารถเก็บหน่อครั้งแรกได้

          5.2 การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆประมาณ 10-15 วัน/ครั้ง สูตร 15-0-0 ผสมกับ 16-16-16 เพื่อเลี้ยงลำต้นและเร่งหน่อ  ประมาณ 17 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องสังเกตหน่อด้วยว่าลักษณะเป็นยังไงถึงจะใส่ปุ๋ย

 

 

5.3 การเก็บเกี่ยว

อายุประมาณ 6 เดือนเริ่มจากปลูกจึงจะเริ่มเก็บเกี่ยว โดยจะเก็บเกี่ยวประมาณ เวลา 04.00 น. เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งมีการเจริญเติบและยืดตัวเร็ว โดยต้องเก็บทุกวัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว40-50 วัน จึงจะมีการตัดต้นแก่ทิ้ง โดยต้นแก่จะสังเกตจากลำต้นมีสีแดงจึงเอาหน่อต้นั้นไว้ ประมาณ 4-5 หน่อเพื่อเป็นต้นใหม่ ไม่ต้องเริ่มปลูกใหม่ และบำรุงรักษาด้วยวิธีเดิม  โดยต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกไปจะมีอายุประมาณ 10 ปี          ซึ่งเกษตรกรสามารถรื้อแปลงเก่าและลงปลูกใหม่

5.4 การคัดแยกผลผลิต

จะแบ่งเป็นขนาดของหน่อ แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ

A  คือ ขาดใหญ่สุด

B  คือ ขนาดกลาง

C คือ ขนาดเล็ก

ตกเกรด คือ เล็กพิเศษ

ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาด

5.2 การตลาด  ขายให้กับบริษัท KT กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ต้องมีความอดทน และหาศึกษาหาความรู้มาปรับใช้กับการทำการเกษตร ลองผิดลองถูก

 1. แนวคิดในการทำงาน

ความรู้ที่หาได้ต้องผ่านการวิเคราะห์ก่อนว่าสามารถทำได้ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

 1. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร

ใช้หลักเกษตรการทำงานเรียนรู้ด้วยตนเอง

 1. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)

นายนรินทร์  อินทวงศ์   ตำแหน่งเกษตรอำเภอไทรน้อย

สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี