สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร

วันที่  26 กันยายน  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร ตำบลไทรน้อยและตำบลทวีวัฒนาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 500 กระสอบ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรกรเป้าหมาย 500  ราย  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลไทรน้อยและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี