สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร

วันที่  22 กันยายน  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร ม.2-ม.8  ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลคลองขวางที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 1,440 กระสอบ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรกรเป้าหมาย 144  ราย  ณ  วัดราษฎร์นิยมและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคลองขวาง  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี