สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร

วันที่  20 กันยายน  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร ม.7,ม.8, ม.9, ม.10 ตำบลไทรใหญ่ ตำบลขุนศรี และตำบลหนองเพรางายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 1,890 กระสอบ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรกรเป้าหมาย 189  ราย  ณ องค์การบริการส่วนตำบลไทรใหญ่   วัดสโมสร และศาลา SML  ม.4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี