สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์

วันที่  18 กันยายน  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร ม.1, ม.2,ม.3,ม.4, ม.5, ม.6, ม.11ตำบลไทรใหญ่และ ม.1 ตำบลราษฎร์นิยมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 1,170 กระสอบ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรกรเป้าหมาย 117 ราย  ณ องค์การบริการส่วนตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี