ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนาย   เอกรินทร์  อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2560 )  กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว  หลักสูตร การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวัดคุณภาพผลผลิตและการวิเคราะห์กำไร และการดูแลแปลงปูกหลังการเก็บเกี่ยว  มีเกษตรกรเข้าร่วม 20  ราย ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสิบศอก  ตำบลขุนศรี   อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี