ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

วันที่  10 สิงหาคม  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย   นายวชิระ  รัศมีธรรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ชุมชนคลองตาชม ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ  หมู่ที่ 4 ,7 และ 8  ตำบลทวีวัฒนา  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี