18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้และให้บริการเกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

รอง

นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กจ

 

และนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมนำชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

WP_25600518_10_12_16_Raw

ลงทะเบียน

ประหยัด

เกษตรกร

สก

 

ปม

WP_25600518_09_45_17_Raw

WP_25600518_09_50_41_Raw

 

และการออกให้บริการเกษตรกรทั้ง ๕ สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 สถานีการจัดการดินและปุ๋ย (สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี)

พัฒนาที่ดิน
สถานีที่ 2 สถานีลดการใช้เมล็ดพันธุ์ (ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง)

WP_25600518_10_20_57_Raw
สถานีที่ 3 สถานีลดการใช้สารเคมี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี)

ลดการใช้สาร
สถานีที่ 4 สถานีเครื่องจักรกลการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน วิศวกรรมเกษตรชัยนาท)

เครื่องจักร
สถานีที่ 5 สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (โครงการชลประทานนนทบุรี)

ชป