ประจำเดือน มีนาคม 2559

เตือนการระบาดแมลงหล่า ในช่วงนี้เกิดการระบาดของแมลงหล่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์และควบคุมแมลงหล่า ซึ่งมักจะพบการทำลายในช่วงข้าวระย

Read more

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ดวงแรดมะพราว (Coconut Rhinoceros Beetle) เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพราวในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ของประเทศไทยเนื่องจากขณะนี้ พบการระบาดของดวงแรดมะพราวในหลายพื้นที่จึงขอใหเกษตรกรชาวสวนมะพราวหมั่

Read more

ประจำเดือน มกราคม 2559

หนอนใยผัก (Diamondback moth) เตือนเกษตรกรที่ปลูกผักเป็นการค้า โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ควรหมั่นส่ารวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนใยผัก ตัวเต

Read more

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

หนอนหัวดำมะพร้าว เนื่องจากช่วงนี้ฝนเริ่มตกน้อยลง อากาศร้อนในช่วงกลางวัน และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ระวังการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เพราะสภาพเหมาะต่อการระบาด เกษตรกรควรหมั่นสำรวจ

Read more

ประจำเดือนตุลาคม 2558

เตือนเกษตรกร ที่ปลูกทุเรียนระวังการระบาดของโรคราใบติดทุเรียน เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกทำให้มีความชื้นสูง และอากาศร้อนชื้นเหมาะต่อการระบาดของโรคโดยเฉพาะทุเรียนที่มีใบอยู่ในระยะเพสลาด จึงขอให้เกษตรกรหมั่

Read more