องค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าว

1.เรื่อง การทำนา 2.ชื่อนายสมบัติ ลักษณะวิลัย วันเดือนปีเกิด  4 ธันวาคม 2508 หมายเลขบัติประชาชน 3-1205-00147-77-2 ที่อยู่ 19/1  หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 084-084-7524

Read more

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนพืชหลังนา

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนพืชหลังนา เรื่อง การปลูกพืชหมุนเวียน ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้นางสาวลำไย คงคารัตน์      วัน เดือน ปีเกิด  13 พฤศจิกายน 2504      ที่อยู่25 หมู่ที่

Read more

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวญาณิศา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา      วัน เดือน ปีเกิด  10 กุมภาพันธ์ 2522 ที่อยู่40 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเพรางา

Read more

การขยายพันธุ์มะนาว (การเสียบยอด)

เรื่อง การขยายพันธุ์มะนาว (การเสียบยอด) ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายสมศักดิ์  จุ้ยนาม      วัน/ เดือน/ ปีเกิด  2496      หมายเลขบัตรประชาชน  3-1205-00196-42-1      ที่อยู่  บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่

Read more