ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอไทรน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็น     ระยะทาง 29.01 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้(ภาพที่ 1) – ทิศเห

Read more

แหล่งน้ำธรรมชาติและชลประทาน

แหล่งน้ำธรรมชาติและชลประทาน มีคลองธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของอำเภอ และมีพื้นที่อยู่ในเขตโครงการชลประทาน 104,325 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 69,425 ไร่

Read more

ดินและสมรรถนะของดิน

ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2 คือ ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn)  ชุดดินอยุธยา  (Ayutthaya series: Ay) กลุ่มชุดดินที่ 3  ชุดดินบางเลน(Bang Len Series: Bl)และกลุ่มชุดดินที่ 11 คื

Read more

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินของอำเภอไทรน้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรรมประมาณ 128,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของพื้นที่อำเภอ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,147 ไร่ คิดเป็นร้อยล

Read more

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ อำเภอไทรน้อยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูม

Read more