18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 โดยมีวัตถุประสง

Read more

28 มีนาคม 2560

วันที่่ 28 มีนาคม   2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย และประมงอำเภอไทรน้อย จัดกิจกรรมพิธีถวายคำปฏิญาณและมอบปัจจัยการผลิตแก่เก

Read more

27-28 มีนาคม 2560

วันที่่ 27-28 มีนาคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย  นางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรระดับเข

Read more

20 มีนาคม 2560

วันที่่ 20 มีนาคม  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายวชิระ รัศมีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี 2559/60 และว

Read more

14 มีนาคม 2560

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผ

Read more

8 มีนาคม 2560

วันที่ 8 มีนาคม   2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมาย   นายเอกรินทร์ อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอไทรน้อย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60 แ

Read more

7 มีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม  2560 นายนรินทร์ อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็น Smart

Read more

27 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย นายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลไทรใหญ่ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2560  พ

Read more

21 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่่ 21 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมาย นางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษ

Read more

15 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย  นายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายวชิระ  รัศมีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จัดอบรมถ่ายทอดเทค

Read more

9 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรกรรม.ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรกา

Read more

8 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่่ 8 กุมภาพันธ์  2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมาย นายเอกรินทร์ อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  กิจกรรม จ

Read more

1 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนรินทร์ อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยมอบหมาย  นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้

Read more

24 มกราคม 2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมายนางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ ยักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตร หลั

Read more

18 มกราคม 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผล

Read more

17 มกราคม 2560

วันที่ 17 มกราคม 2560  นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกาตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 ระดับภาค

Read more