10 มกราคม 2560

10 มกราคม 2560  นายนรินทร์  อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมายนายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร ดำเนินกิจกรรม.ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหล

Read more

10 มกราคม 2560

10 มกราคม 2560 นายนรินทร์ อินทวงศ์  เกษตรอำเภอไทรน้อยและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตร และนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าจากส่วน

Read more

30 ธันวาคม 2559

วันที่  30 ธันวาคม  2559 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อยจัดเวทีโครงการระบบส่งเสริมการเก

Read more

29 ธันวาคม 2559

วันที่  29 ธันวาคม  2559 นายนรินทร์  อินทวงศ์  มอบหมายนายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการร่วมต้อนรับและจัดอบรมเกษตรกรการฝึกอาชีพทางการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2560  ให้สมาชิกกลุ่มผลิต

Read more

28 ธันวาคม 2559

วันที่่ 28 ธันวาคม 2559 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดโครงการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดนนทบุรี นำเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บางให

Read more

19 ธันวาคม 2559

วันที่ 19 ธันวาคม  2559 นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายเอกรินทร์  อินปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมถ่า

Read more

16 ธันวาคม 2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย  มอบหมายนางสุกัญญา  ยิ่งเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และฝึกปฏ

Read more

16 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 25 ราย หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 โคร

Read more

15 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 25 ราย หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 โคร

Read more

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอไทรน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็น     ระยะทาง 29.01 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้(ภาพที่ 1) – ทิศเห

Read more

แหล่งน้ำธรรมชาติและชลประทาน

แหล่งน้ำธรรมชาติและชลประทาน มีคลองธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของอำเภอ และมีพื้นที่อยู่ในเขตโครงการชลประทาน 104,325 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 69,425 ไร่

Read more

ดินและสมรรถนะของดิน

ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2 คือ ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn)  ชุดดินอยุธยา  (Ayutthaya series: Ay) กลุ่มชุดดินที่ 3  ชุดดินบางเลน(Bang Len Series: Bl)และกลุ่มชุดดินที่ 11 คื

Read more

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินของอำเภอไทรน้อย เป็นพื้นที่เกษตรกรรรมประมาณ 128,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของพื้นที่อำเภอ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,147 ไร่ คิดเป็นร้อยล

Read more

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ อำเภอไทรน้อยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูม

Read more

27 ตุลาคม 2559

นายนรินทร์  อินทวงศ์เกษตรอำเภอไทรน้อย มอบหมายนายเอกรินทร์  อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลไทรใหญ่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการรับสมัครเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการ  และซักซ้อมเตรียมความพร้อมในกา

Read more

16 ตุลาคม 2559

นายนรินทร์  อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย และนายวชิระ  รัศมีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรอำเภอไทรน้อยร่วมทำพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนขุนด่า

Read more